Zespół

Dr Wojciech Szymalski – Prezes InE, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. W 2008 roku odbył stypendium Deutsche Bundestiftung Umwelt w Berlinie. Wiedzę i umiejętności od 2004 roku wykorzystuje praktycznie w pracy w organizacjach pozarządowych, najpierw w stowarzyszeniu Zielone Mazowsze. Członkiem zarządu Zielonego Mazowsza był od roku 2006, a prezesem stowarzyszenia był w latach 2011-2013. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a od 2014 roku LIFE+ ADAPTCITY. Prezesem fundacji został w 2015 roku. Wiedzę z zakresu ochrony środowiska wykorzystuje w praktyce w domu i w pracy wdrażając rozwiązania ekologiczne przynoszące oszczędności budżetowe.

Dr Andrzej Kassenberg – Ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym. Geograf, doktor nauk technicznych (doktoryzowany w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej). Od lat związany jest z działalnością naukową jak i z członkostwem w bardzo wielu organizacjach profesjonalnych, uczestniczy też w radach krajowych i międzynarodowych instytucji oraz czasopism. Prowadził wykłady na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, jak np. Uniwersytet Minnesota w Minneapolis. Współtwórca oraz pierwszy przewodniczący w latach 1990-94 Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W okresie 1991-95 po raz pierwszy i od 1999 r. do teraz po raz drugi członek Rady ds. Środowiskowych przy Prezydencie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jeden z założycieli w 1990 r. Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Uczestnik obu Szczytów Ziemi – w Rio de Janeiro w 1992 r. i w Johannesburgu w 2002 r. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Współtwórca oraz wieloletni prezes Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Członek kilku komitetów PAN, m.in.: Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Od 1980 roku członek Polskiego Klubu Ekologicznego pełniący przez 10 lat funkcję członka Zarządu Głównego. Od 1998 do 2001 roku członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Współtwórca i moderator Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego. Wykonawca strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Od kilku lat zaangażowany w projekty związane w ochroną klimatu globalnego, zwłaszcza w zakresie energetyki i transportu. Laureat kilku nagród, m.in. Europejskiej Nagrody Forda w dziedzinie ochrony przyrody (poziom krajowy), Naukowej Nagrody Polskiej Akademii. Laureat nagrody Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia za „Ramową strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006. Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2005. Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki.

Anna Dąbrowska – magister inżynier ochrony środowiska, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska). W Instytucie na rzecz Ekorozwoju (InE) pracuje od października 2009 roku. Od początku pracy w InE związana z portalem internetowym ChrońmyKlimat.pl, gdzie jako redaktor przygotowuje artykuły o tematyce szeroko związanej ze zmianami klimatu. W Instytucie zajmuje się także realizacją projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz polityki klimatyczno-energetycznej. Autorka artykułów i publikacji poświęconych m.in. tematyce budownictwa energooszczędnego oraz ubóstwa energetycznego. Ekspert w zakresie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz obliczeń śladu węglowego prowadzonych w ramach prac projektowych InE. Wykonawca Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla miast i gmin oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. W 2017 na urlopie macierzyńskim.

Renata Filip – magister inżynier Inżynierii Środowiska, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Kierownik biura InE od 1.10.2008. Odpowiedzialna za obsługę administracyjną biura, koordynację techniczna systemów informatycznych InE, udział w przygotowywaniu i realizacji projektów wdrażanych przez InE.

Hanna Kryszyńska – magister (Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji), studia podyplomowe dla kandydatów na biegłych rewidentów – Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, SGH – Audyt wewnętrzny i rachunkowość. Główna księgowa InE odpowiedzialna za sprawy finansowe i personalne.

Katarzyna Sołdaczuk – absolwentka SGGW w Warszawie, Wydział Rolniczy. Doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją dot. projektów i kontraktów handlowych ( rozliczenia, faktury, zamówienia, umowy z klientami, egzekwowanie płatności), kontroli jakości (audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością). W Instytucie na rzecz Ekorozwoju od 2010 r. zajmuje się zarządzaniem dokumentacją w projektach, organizacją konferencji i seminariów oraz realizacją zamówień.

Ewa Świerkula – Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku związana z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju. Współtworzyła i realizowała liczne projekty edukacyjno-badawcze z obszaru zrównoważonego rozwoju. Brała udział w przygotowaniu m.in. Alternatywnej polityki energetycznej Polski do 2030 roku i Pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego. Obecnie jest członkiem zespołu realizującego projekt ADAPTCITY, którego celem jest przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Bierze udział w opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Programu ochrony środowiska dla M. St. Warszawy. Jest członkiem zespołu opracowującego plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin.

Agnieszka Tomaszewska-Kula – Absolwentka stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Zanim dołączyła do zespołu InE kilka lat pracowała w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie, w tym od 2008 roku w zespole klimatu i energii, gdzie koordynowała realizację projektów dotyczących rozwoju niskoemisyjnej gospodarki wdrażanych przez polskich partnerów. W InE pracuje od listopada 2010 roku. Prowadzi projekt „Efektywność energetyczna”, w ramach którego monitoruje i opiniuje unijne i krajowe akty prawne, polityki i programy wsparcia z zakresu efektywności energetycznej. Zaangażowana też w projekty dotyczące partycypacji, planowania energetycznego i niskoemisyjnej gospodarki, posiada doświadczenie w dziedzinie rzecznictwa i współpracy z mediami.