Techniki konsultacji społecznych. Teoria i praktyka.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie konsultacji społecznych strategii, planów, programów i inwestycji. Przedstawienie zasad, korzyści i dobrych praktyk konsultowania działań samorządu lub inwestora ze społeczeństwem. Praktyczne zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami konsultacyjnymi i technikami prowadzenia spotkań ze społeczeństwem.

Korzyści ze szkolenia: Praktyczna wiedza w zakresie technik konsultacji społecznych i możliwości ich wykorzystania w codziennej praktyce jednostki samorządu lub inwestora.

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, wydziałów planowania, architektury, budownictwa, ochrony środowiska oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych za kontakt ze społeczeństwem w ramach wydawania decyzji, inwestycji oraz prowadzenie procesów planistycznych lub konsultacyjnych. Inne zainteresowane osoby, np. z firm konsultingowych, organizacji pozarządowych

Prowadzący (Wojciech Szymalski i Agata Golec): Konsultanci i moderatorzy Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów konsultacji społecznych m.in. w Warszawie, Rejowcu Fabrycznym, powiecie Starogardzkim. Fundacja współtworzyła m.in. Warszawski Okrągły Stół Transportowy i prowadziła liczne debaty konsultacyjne na poziomie lokalnym oraz podczas tworzenia dokumentów strategicznych na poziomie krajowym oraz jako wykonawca prognoz oddziaływania na środowisko.

Program szkolenia

 1. Po co nam konsultacje społeczne?
 2. Regulacje prawne w zakresie konsultacji społecznych w Polsce.
 3. Podstawowe zasady dobrej konsultacji. Rodzaje i formy konsultacji.
 4. Co warto, a co należy konsultować?
 5. Różnice pomiędzy konsultacjami dokumentów i inwestycji.
 6. Odbiór społeczny konsultacji.
 7. Dokumentowanie procesu konsultacyjnego.
 8. Techniki konsultacyjne – zastosowanie, proces, przykłady, ćwiczenia:
  1. Okrągły Stół.
  2. Narady Obywatelskie.
  3. Warsztat scenariuszowy.
  4. World Cafe.

Cena szkolenia dla jednej osoby od 300 zł netto. Szkolenie odbywa się dla co najmniej 5 osób.

Nawiąż kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie: LINK

Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym. Fakty, polityka, działanie.

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z problematyką zmian klimatu i ich skutków oraz jej wpływem na politykę międzynarodową, europejską i krajową w zakresie gospodarowania energią. Przedstawienie narzędzi gospodarowania energią i emisją na poziomie lokalnym: inwentaryzacja emisji, ślad węglowy. Przedstawienie lokalnych korzyści z włączenia się z w działania globalne oraz wykorzystania funduszy zewnętrznych na działania niskoemisyjne.

Korzyści ze szkolenia: Zrozumienie sposobów wykorzystania globalnej i europejskiej polityki klimatycznej na rzecz poprawy dobrobytu społeczności lokalnych. Uzyskanie umiejętności wykorzystania narzędzi rozwoju lokalnego z zakresu zintegrowanego wdrażania polityki energetycznej i klimatycznej. Uzyskanie praktycznej wiedzy o funduszach zewnętrznych na działania niskoemisyjne.

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za politykę rozwoju, ochronę środowiska, strategiczne decyzje, w tym radni i inni lokalni liderzy.

Prowadzący (Andrzej Kassenberg lub Wojciech Szymalski i Ewa Świerkula): Eksperci Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju włączeni w procesy monitorowania globalnej, europejskiej i krajowej polityki w zakresie energii i klimatu. Osoby te były odpowiedzialne za projekty skierowane do samorządów lokalnych badające i tworzące nowe struktury oraz budujące wiedzę administracji na temat zarządzania energią. Realizatorzy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Program szkolenia:

 1. Gospodarka niskoemisyjna – globalne wyzwanie:
  1. Działania społeczności międzynarodowej
  2. Unia Europejska – polityka ochrony klimatu i zarządzania energią
  3. Polska i jej dylematy energetyczne
 2. Narzędzia gospodarowania energią i emisją:
  1. Dokumenty planistyczne dotyczące energetyki i ochrony klimatu na poziomie lokalnym (PGN, PONE, PZC, SEAP).
  2. Inwentaryzacja zużycia energii i emisji.
  3. Obliczanie śladu węglowego.
 3. Praktyczne ćwiczenia z obliczania śladu węglowego.
 4. Mechanizmy polityki rozwojowej opartej o niskoemisyjność:
  1. Budowanie lokalnej wartości dodanej w energetyce.
  2. Renta inwestora zagranicznego.
  3. Oszczędności w gospodarce komunalnej.
  4. Zielone miejsca pracy.
 5. Przedstawienie funduszy dostępnych na inwestycje niskoemisyjne:
  1. Fundusze unijne.
  2. Fundusze krajowe.
  3. Środki bankowe.
  4. Finasowanie przez stronę trzecią (ESCO)

Cena szkolenia dla jednej osoby od 300 zł netto. Szkolenie odbywa się dla co najmniej 5 osób.

Nawiąż kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie: LINK